A yw'ch busnes yn cystadlu'n deg? 
Mae rhai ymddygiadau dan gyfraith cystadlu yn anghyfreithlon.

A ydych chi'n gwybod ble gallech chi, neu'ch cystadleuwyr, fod mewn perygl?

Cymrwch ein cwis 2 funud i weld faint rydych yn ei wybod am gyfraith cystadlu.
Brig y Ffurflen
 
Gwir neu Anwir

Gall fod yn anghyfreithlon i fynychu cyfarfod gyda chyflogeion o fusnesau eraill ble trafodir prisiau


 
Cywir!

Gall un cyfarfod fod yn ddigon i achosi trafferth i chi.

 
Anghywir!

Gall un cyfarfod fod yn ddigon i achosi trafferth i chi.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Gwir'.

Gall un cyfarfod fod yn ddigon i achosi trafferth i chi.

 
2 Gwir neu Anwir

Fel cwsmer, mae'n iawn i ddweud wrth gyflenwyr beth yw'r prisiau mae cyflenwyr eraill wedi eu dyfynnu i chi


 
Cywir!

Fel cwsmer, gallwch chi ddweud wrth gyflenwr faint y dyfynnwyd i chi rhywle arall. Mae hyn yn helpu sicrhau bod cyflenwyr yn dal yn gystadleuol wrth gynnig prisiau i'w cwsmeriaid.

 
Anghywir!
 
Fel cwsmer, gallwch chi ddweud wrth gyflenwr faint y dyfynnwyd i chi rhywle arall. Mae hyn yn helpu sicrhau bod cyflenwyr yn dal yn gystadleuol wrth gynnig prisiau i'w cwsmeriaid.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Gwir'.

Fel cwsmer, mae gennych hawl i ddweud wrth gyflenwr faint y dyfynnwyd i chi rhywle arall. Mae hyn yn helpu sicrhau bod cyflenwyr yn dal yn gystadleuol wrth gynnig prisiau i'w cwsmeriaid.

 
Gwir neu Anwir

Mae'n iawn i gytuno ar brisiau gyda chystadleuwyr er mwyn osgoi colli arian


 
Gwir!

Mae cytuno gyda chystadleuwr ar pa brisiau i godi yn anghyfreithlon a gall arwain at gosbau difrifol.

 
Anghywir!

Mae cytuno gyda chystadleuwr ar pa brisiau i godi yn anghyfreithlon a gall arwain at gosbau difrifol.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Anwir'.

Mae cytuno gyda chystadleuwr ar pa brisiau i godi yn anghyfreithlon a gall arwain at gosbau difrifol.

 
Gwir neu Anwir
Gall busnesau gytuno i beidio gwerthu i'r un cwsmeriaid a'i gilydd.


 
Cywir! 
Gall fod yn anghyfreithlon i fusnesau sy'n cystadlu wahanu marchnadoedd, megis ardaloedd daearyddol neu fathau penodol o gwsmeriaid, a chytuno i beidio mynd ar ôl yr un rhai.

 
Anghywir! 
 
Gall fod yn anghyfreithlon i fusnesau sy'n cystadlu wahanu marchnadoedd, megis ardaloedd daearyddol neu fathau penodol o gwsmeriaid, a chytuno i beidio mynd ar ôl yr un rhai.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Anwir' 
Gall fod yn anghyfreithlon i fusnesau sy'n cystadlu wahanu marchnadoedd, megis ardaloedd daearyddol neu fathau penodol o gwsmeriaid, a chytuno i beidio mynd ar ôl yr un rhai.

 
Gwir neu Anwir

Mae gosod prisiau yn dramgwydd troseddol a gall arwain at garchariad


 
Cywir!

Gall unigolion fynd i'r carchar am hyd at 5 mlynedd os y'i ceir yn euog

 
Anghywir!
 
Gall unigolion fynd i'r carchar am hyd at 5 mlynedd os y'i ceir yn euog

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Gwir'.

Gall unigolion fynd i'r carchar am hyd at 5 mlynedd os y'i ceir yn euog

 
Gwir neu Anwir

Mae'n iawn i drafod manylion masnachol sensitif bidiau (fel pris) gyda cheiswyr cystadleuol


 
Cywir!
 

Mae'n anghyfreithlon i fusnesau sy'n cystadlu drafod manylion masnachol sensitif eu bidiau gyda'i gilydd, megis pa bris fyddant yn ei roi, wrth ymateb i dendr.

 
Anghywir!
 

Mae'n anghyfreithlon i fusnesau sy'n cystadlu drafod manylion masnachol sensitif eu bidiau gyda'i gilydd, megis pa bris fyddant yn ei roi, wrth ymateb i dendr.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Anwir'.

Mae'n anghyfreithlon i fusnesau sy'n cystadlu drafod manylion masnachol sensitif eu bidiau gyda'i gilydd, megis pa bris fyddant yn ei roi, wrth ymateb i dendr.

 
Gwir neu Anwir

Mae gan fusnesau pwerus gyfrifoldeb arbennig i beidio ymddwyn mewn ffordd sy'n rhoi pwysau annheg ar eu cystadleuwyr


 
Cywir!
 
Mae cyfraith cystadlu yn cyfyngu ar beth all busnes pwerus wneud. Rhaid i fusnes pwerus beidio camddefnyddio eu pŵer i roi pwysau gormodol ar eu cystadleuwyr.

 
Anghywir!
 
Mae cyfraith cystadlu yn cyfyngu ar beth all busnes pwerus wneud. Rhaid i fusnes pwerus beidio camddefnyddio eu pŵer i roi pwysau gormodol ar eu cystadleuwyr.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Gwir'.

Mae cyfraith cystadlu yn cyfyngu ar beth all busnes pwerus wneud. Rhaid i fusnes pwerus beidio camddefnyddio eu pŵer i roi pwysau gormodol ar eu cystadleuwyr.

 
Gwir neu Anwir

Gall cyfaddef eich bod yn rhan o gartél arwain at imiwnedd o gosbau


 
Cywir!
 
Os mai chi yw'r cyntaf i gyfaddef a chydweithredu gydag ymchwiliad, gallwch osgoi dirwyon neu gollfarn droseddol.

 
Anghywir!
 
Os mai chi yw'r cyntaf i gyfaddef a chydweithredu gydag ymchwiliad, gallwch osgoi dirwyon neu gollfarn droseddol.

 
Yr ateb cywir i hyn yw 'Gwir'.

Os mai chi yw'r cyntaf i gyfaddef a chydweithredu gydag ymchwiliad, gallwch osgoi dirwyon neu gollfarn droseddol.

 
Faint ellir dirwyo busnesau am dorri cyfraith cystadlu?


 
Anghywir!

Yr ateb mwyaf cywir yw y gall dirwyon am  dorri cyfraith cystadlu fod yn gymaint â 10% o drosiant blynyddol busnes (yn fyd eang!). 

Gall y ddirwy derfynol y gall fod rhaid i fusnes ei dalu amrywio o filoedd i filiynau o bunnoedd, a gall hyn gael effaith arwyddocaol ar elw blynyddol busnes.

Yn ogystal, gallai busnesau a ganfyddir i fod wedi torri cyfraith cystadlu orfod talu llawer mwy os bydd trydydd partïon yn ceisio iawndal ganddynt.

 
Cywir!

Gellir dirwyo busnesau cymaint â 10% o'u trosiant blynyddol (yn fyd eang!) os canfyddir eu bod wedi torri cyfraith cystadlu.

Yn ogystal gallent orfod talu llawer mwy os bydd trydydd partïon yn ceisio iawndal ganddynt.

 
Pam, ydych chi'n meddwl ei bod yn bwysig cydymffurfio â Chyfraith Cystadlu?


 
Cyn i ni gyfrif y sgorau terfynol...

Faint o bobl sydd yna yn eich busnes?


Da iawn - fe ateboch chi 9 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi syniad da o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
Da iawn - fe ateboch chi 8 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi syniad da o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Da iawn - fe ateboch chi 7 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi syniad da o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 6 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir!

Mae gennych chi grebwyll da o sut i gystadlu'n deg.

Mae'n bwysig cydnabod sut y gall cyfraith cystadlu effeithio ar eich busnes er mwyn i chi osgoi unrhyw risgiau (ac adrodd am y rhai sy'n gweithredu'n anghyfreithlon yn eich erbyn).

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 5 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Mae gennych chi ddealltwriaeth gweddol dda o sut i gystadlu'n deg.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad fel eich bod yn gwybod beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 4 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Gweddol dda, ond efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad fel eich bod yn gwybod beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 3 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad fel eich bod yn gwybod beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.


Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 2 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.

Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 1 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.
Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Fe ateboch chi 0 allan o 9 o'r cwestiynau yn gywir

Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy am y pethau nad oeddech chi'n gwybod...

Mae'n bwysig bod pob busnes yn deall sylfaeni cyfraith cystadlu er mwyn osgoi cael eu dal.

Ewch i  wefan y CMA isod am ragor o gyngor ac arweiniad ar beth i gadw llygad amdano.

Sylwer: nid yw'r deunyddiau hyn yn cyfateb i gyngor cyfreithiol ac ni ddylid dibynnu arnynt felly.
Cliciwch yma am ragor o wyobodaeth
Wps - oeddech chi wedi bwriadu gorffen y cwis?

Os ydych chi eisiau mynd yn ôl i roi cynnig arall arni, cliciwch isod
eto